art41Op een gemeenschapsgeldkissie, speel maar verder. Alsmaar verder.

Om maar eens even in de carnavalssferen te blijven.

SP Oosterhout heeft een Storpie gedaan en ook maar eens wat vragen gesteld aan uw college over de gang van zaken bij het werkvoorzieningschap WAVA/!GO.

Die zullen we eerst maar eens plaatsen en daarna wat trachten te ontleden. Politiek is immers geen straattaal, zoals u weet.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad
4902 ZP Oosterhout

20 februari 2012
Geachte voorzitter,
Met verwijzing naar artikel 41 van het Reglement van orde stelt de SP u de volgende vragen:

Inleiding: In de Raadsvergadering van 28 februari a.s. wordt de eerste begrotingswijziging 2012 van de Gemeenschappelijke regeling WAVA en het bedrijfspan 2012 behandeld. Het mag als bekend worden beschouwd bij het Dagelijks Bestuur van de GR WAVA dat de Ondernemingsraad van WAVA!GO advies en instemmingsrecht heeft op onderdelen van het bedrijfsplan, o.a. instemmingsrecht op het loonwaardesysteem/personeelsbeoordelingen en adviesrecht m.b.t. samenwerking met maatschappelijke organisaties en activiteitencentra. En van groot belang is ook het adviesrecht m.b.t. organisatiewijzigingen waarbij reorganisatie is gemoeid.

Het lijkt er sterk op dat met het bedrijfsplan 2012 zowel de directie van WAVA!GO alsook het Bestuur van de GR WAVA een (te) groot voorschot nemen op de invoering van de Wet Werken Naar vermogen in 2013. Hiermee ontneemt zij de Ondernemingsraad van WAVA!GO haar rechten bij de uitoefening van de medezeggenschap.

De OR van WAVA!GO heeft tot op heden haar advies- en instemmingrecht niet kunnen uitoefenen , omdat de directie van WAVA !GO en de OR op onderdelen nog geen vaststelling hebben kunnen bereiken waarover advies dan wel instemming dient te worden uitgebracht. Daarom heeft de OR dan ook geen advies kunnen uitbrengen over het bedrijfsplan 2012 dat nu aan de Raad is aangeboden.

De uitspraak tegen de voormalige directeur van WAVA ! GO bevestigt o.i. datgene wat de SP al eerder in haar aan u bekende SPlinterboek ( 7 november 2007 ) schreef over het financiƫle wanbeleid dat werd gevoerd.

Hoe er nu binnen WAVA!GO wordt gedacht over het zich toe-eigenen van een groot gedeelte van de door de voormalige directeur terug te betalen aan onterecht genoten gelden, is zorgwekkend en brengt ons, met het al in de inleiding beschreven ontwikkelingen tot de volgende vragen.

  1. Waarom heeft het College het bedrijfsplan 2012 aan de gemeenteraad aangeboden ondanks het feit dat er geen advies hierover is uitgebracht door de OR van WAVA!GO conform de WOR?
  2. Is het College bereid om het bedrijfsplan 2012 te schrappen uit het Raadsvoorstel van 27 februari a.s. en deze opnieuw in te dienen nadat de OR hierover heeft geadviseerd, dan wel ingestemd op onderdelen?
  3. Binnen het Managementteam van !GO wordt sinds kort gesproken over het toekennen van een eindejaarsuitkering voor regulieren. Het zou gaan om een eindejaarsuitkering van 8 procent met terugwerkende kracht vanaf 2011.Omgerekend naar 230 regulieren zou hiermee een enorm bedrag mee gemoeid zijn. En dit bedrag komt dan jaarlijks terug! Is het College hiervan op de hoogte, om welk bedrag gaat het dan en is zij bereid om hier actie op te nemen, kijkend naar het vele gemeenschapsgeld dat de afgelopen jaren naar WAVA!GO is gegaan om de verliezen aan te zuiveren?
  4. Is het College met ons van mening dat het niet passend is dat regulieren, o.a. zeer goed verdienende directie- en managementleden via deze constructie hun inkomen met een '13e maand' willen laten stijgen, terwijl aan de andere kant degenen waarvoor zij werken zo hard getroffen worden door de bezuinigingsmaatregelen van dit kabinet, o.a. door de invoering van de WWNV? En zo ja, welke acties wil zij hierop ondernemen?
  5. Betekent de uitspraak betreffende de voormalige directeur dat het College de rol die de toenmalige Raad van Commissarissen en toenmalige Raad van Bestuur hebben vervuld tegen het licht zal houden en hier een vervolg aan verbinden? Indien niet, wat is dan hiervan de reden?

 

In verband met de komende raadsvergadering waar de gewijzigde begroting 2012 van WAVA!GO wordt besproken en waaraan ook het Bedrijfsplan als bijlage is toegevoegd, stellen we het op prijs de beantwoording voor 28 februari a.s. te ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Jan de Hoogh

Fractievoorzitter SP Oosterhout

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uit de vraagstelling van de SP kunnen we het  volgende opmaken:

Er heerst een maken-wij-wel-uit-cultuur bij  bestuurders in het werkvoorzieningschap.

Er wordt een bedrijfsplan 2012 aan de raad (raden) aangeboden waarbij iedereen die daar iets zou over mogen  zeggen, voordat het naar een raad gaat, aan de kant geschoven is. Mocht achteraf blijken dat het aangeboden bedrijfsplan 2012 als onrechtmatig aan te duiden is zijn alle raden voor de gek gehouden.
Op een maken-wij-wel-uit-cultuur staat maar een straf. Aftreden.

Misschien dat de SP  oppositievoeren (vraag 2) nog een beetje moet leren. Dan vraag je niet of het van de agenda mag, maar laat je het juist passeren.

Tot heden zit alleen het bloed van Vonk aan de muur.
Vraag 5 vraagt of er nog consequenties voor alle slapers die moesten controleren volgen.


Dus Oolhorst en kornuiten kunnen volgens de SP alsnog hun biezen pakken of aangepakt worden.

De rest van de vragen is  een beetje Storp na-apen.