naamishaasAccountant Ernst & Young die de salarisverhogingen en bonussen die oom Rob zichzelf toebedeelde en het misbruik van 4 creditcards heeft blootgelegd zijn prutsers. Dat Ernst & Young een jaar nodig heeft gehad zegt genoeg over het feit hoe ze hun best hebben moeten doen om oom Rob zwart te maken. Dat wethouder Oolhorst hiervoor onder andere de verdwenen afschriften van de creditcards als reden opgaf is ook gelul natuurlijk. Ze moeten diep graven om iets onoorbaars te vinden.

Dat is zo`n beetje de reactie van Robert Vonk op de aanklacht die tegen hem loopt. Hij verwacht dan ook vrijspraak van de rechter en zal WAVA/ !GO daarna aanpakken wegens reputatieschade.

Zijn huidige werkgever geeft oom Robert voorlopig het voordeel van de twijfel. Of PRC zijn creditcards heeft afgepakt is onduidelijk.

Update: Officieel persbericht !GO en brief wethouder Oolhorst toegevoegd:

!GO

 

 

 

Oosterhout, 20 september 2007

Terugvordering bedraagt enkele tonnen

!GO B.V. start civiele procedure tegen ex-directeur.

Voormalig !GO-directeur Vonk heeft op ontoelaatbare wijze gelden onttrokken ten behoeve van persoonlijk gewin. Dat is de belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit het rapport van Ernst & Young Security & Integrity Services. In opdracht van de raad van commissarissen en directie heeft Ernst & Young feiten en omstandigheden rondom kosten met een privékarakter onderzocht.

De uitkomsten van het onderzoek zijn voor directie en aandeelhouder aanleiding tot het nemen van juridische stappen tegen de voormalige !GO-directeur. Nadat in de zomer van 2006 bekend was geworden dat de voormalige algemeen directeur van !GO, de heer Vonk, middelen van !GO B.V. had aangewend voor persoonlijke doeleinden, is hij op 17 juli 2006 ontslagen als statutair directeur door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Vervolgens is op 14 augustus 2006 opdracht verstrekt aan Ernst & Young Security & Integrity Services om de feiten en omstandigheden in kaart te brengen met betrekking tot creditcardbetalingen, declaraties, uitbetaalde vakantie-uren, autogerelateerde betalingen en salarisgerelateerde betalingen aan de heer Vonk. Dit heeft plaatsgevonden om zodoende !GO B.V. in de gelegenheid te stellen een afweging te maken omtrent mogelijke corrigerende maatregelen, waaronder mede begrepen juridische vervolgacties.

Op 3 augustus 2007 is rapport uitgebracht aan de directie van !GO B.V. Dat het onderzoek bijna een jaar heeft geduurd kent voornamelijk twee oorzaken. Enerzijds is tijdens het onderzoek gebleken dat tal van originele stukken waaronder de creditcard-afrekeningen niet meer in het bezit van !GO B.V. bleken. Daardoor heeft uitgebreid onderzoek en reconstructie plaats moeten vinden. Ten tweede vergt een dergelijk onderzoek volgens de beroepsregels dat een zorgvuldige hoor- en wederhoorprocedure wordt toegepast. Het rapport zelf gaat in op feiten en omstandigheden en oordeelt niet of iets rechtmatig, dan wel onrechtmatig is.

Geen rechtsgrond
Met behulp van de advocaat AKD Prinsen van Wijmen N.V. heeft de directie en de aandeelhouder zich een oordeel gevormd over de inhoud van het rapport. Daarbij komen zij tot het oordeel dat een groot aantal betalingen aan de heer Vonk geen enkele rechtsgrond hebben (gehad). Zo heeft naar het oordeel van de directie en de aandeelhouder de heer Vonk onder meer geen recht op een aantal salarisverhogingen, verhogingen van de onkostenvergoeding, uitbetalingen van gratificaties en het (netto) uitbetalen van bonussen. Tevens dient hij de verblijfkosten terug te betalen van reizen die onomstotelijk ook een privé-karakter hebben gehad. Ook de kosten die !GO heeft moeten maken om deze informatie te verkrijgen zullen bij hem worden gevorderd evenals de wettelijke rente die hij over de bedragen verschuldigd is.

--------------------------------------------------------------------------------------

Brief van Wethouder Oolhorst (1.57 MB)