oscarIedereen praat over zaken die WAVA/!GO aangaan. Zoals uw raad, college, BndeStem, Tweede Kamer en Eerste Kamer en noem maar op. Maar weinigen spreken met de SW-mensen zelf. Vooral nu de participatiewet in een voorlopig jasje is gestoken waren wij nieuwsgierig naar de mening van de mensen die deze wet aangaat. Na vele verzoeken is het ons gelukt om de voorzitter van de BLG (bedrijfsledengroep) van Abvacabo FNV ‘Oscar Nagy’ voor een interview te strikken.

Participatiewet

Wat vindt u van de huidige vorm van de participatiewet zoals die pas geleden door de Tweede Kamer aangenomen is?

Ik vind dit de slechtste wet die ooit de Tweede Kamer gepasseerd is daar deze gestoeld is op discriminatie.

Wat bedoelt u met discriminatie?

In het manifest van Straatsburg staat o.a. beschreven dat ieder persoon met een functiebeperking, die niet in staat is om in zijn eigen inkomsten te voorzien, erop kan rekenen dat het land waar hij in woont zijn verplichtingen nakomt en voor een bron van inkomsten zorgt.

Wordt deze regeling, die Nederland ondertekend heeft, dan meegenomen in de vorming van de participatiewet?

Nee, sterker nog: het heeft er alle schijn van dat staatssecretaris Klijnsma plus de VVD, PvdA, D66, CDA, Christenunie en SGP dit manifest onder het vloerkleed weg willen moffelen. Wajongers, WBU’ers en mensen die op de SW-lijst staan zijn de dupe van deze miskenning. Genoemde mensen gaan vanaf 1 januari 2015 slechts 70% van het Wettelijk Minimumloon verdienen. Als tegemoetkoming krijgen ze de gouden berg van 125.000 niet bestaande banen. De regering heeft zich namelijk verplicht d.m.v. een quotumregeling ieder komend jaar 5000 banen aan te bieden.

Telt dit ook voor de SW`ers die voor 2015 in dienst zijn van WAVA?

Nee, deze blijven oude rechten behouden en kunnen geen deel uitmaken van de quotumregeling, mits ze daar op eigen verzoek deel van uit willen maken. Dit wil overigens niet zeggen dat wanneer een SW`er van voor 2015 gebruik wil maken van deze quotumregeling hij zijn rechten van daarvoor verliest. VNG en overkoepelingsorganisatie Cedris en Divosa willen namelijk bevriezing van het cao van alle SW`ers. Tevens komen de pensioenen in gevaar omdat er geen instroom meer mogelijk is in de SW-bedrijven.

Visienota participatiewet, springplank naar zelfstandigheid

De gemeente heeft deze nota opgesteld. Wat is uw visie op deze?

Ik heb deze gelezen, en het zal weinigen verbazen dat ik voor scenario 3 ben. Scenario 3 is de enige juiste optie; WAVA gaat in dit geval weer terug naar de oorspronkelijke vorm. Waar mensen, die door wat voor reden dan ook niet voor zichzelf kunnen zorgen, plezierig aan het werk kunnen zijn. Voor overige doelgroepen is het loket (zo heet het ook) bij de gemeente beschikbaar.

Wat is dan de weerslag van scenario 3 op WAVA/!GO?

Kort en cru gezegd: een deel zal moeten afvloeien en een ander deel kan zich bij eerder genoemde loket melden. Een recent uitgevoerde QuickScan heeft aangetoond dat er een stevige overheadsituatie is bij !GO. Ik kan het ook niet mooier maken dan het is, het zijn de resultaten van een participatiewet.

U heeft het over scenario 3, dus we nemen aan dat er nog meer zijn?

Ja precies. In totaal zijn er 4 scenario`s. Ik kan met u wel alle scenario`s doornemen maar het zal verloren moeite zijn. Den Haag heeft een enorme bezuinigingsklus op alleen al de SW voor de boeg van 650 miljoen euro, dus ik zie met de beste wil van de wereld geen enkele financiële mogelijkheid voor de andere scenario’s.

In de raad is er sprake geweest van vrijwilligerswerk bij WAVA/!Go. Kan dit dan het redmiddel zijn voor de te behalen bezuiniging?

Mijn persoonlijke mening in deze is is dat ik geen tegenstander ben van vrijwilligerswerk in welke vorm dan ook. Vrijwilligers doen vaak heel goed werk. Echter, vrijwilligerswerk bij WAVA/!GO ligt anders en gevoeliger.

Anders en gevoeliger. Concreet betekent dit?

SW`ers die werken al op vrijwillige basis bij WAVA/!GO. Waarvan een deel inmiddels al 30% salaris ingeleverd heeft. Zoals eerder gezegd gaat op 1 januari 2015 de participatiewet van kracht worden die inhoudt dat er geen SW`ers meer op vrijwillige basis terecht kunnen in het SW-bedrijf. Als dus de ene vorm van vrijwillig werk niet kan betekent dit ook dat de andere vorm van vrijwillig werk ook niet kan. De VNG, overkoepelende organisatie Cedris en Divosa zijn er voorstander van om de arbeidsvoorwaarden te bevriezen. Dan werken over 20 jaar genoeg SW`ers al gratis en voor niets. Dat is dan ook vrijwilligerswerk.

Wat vindt u dan van het plan van wethouder Janse om GO-medewerkers die de gepensioneerde leeftijd hebben bereikt die nog door willen werken op vrijwillige basis door te laten werken bij !GO (red: geluid raadsvergadering onder interview)?

Wij hebben over dit onderwerp als vakbond een overleg gehad met wethouder Janse. Wij hebben het niet over vrijwilligerswerk gehad maar over pensioengerechtigden van !GO die door willen werken. Dit alles met bijbehorend fatsoenlijk loon zoals de wetgever betaamt. Deze heeft bij wet bepaald dat mensen door mogen werken na 67 jarige leeftijd, waarbij opgemerkt dat hierbij geen SW`ers uitgesloten zijn. Gezien de krap bij kas zittende pensioenfondsen zou dit ook een oplossing kunnen zijn.

Tot slot: gaat u stemmen?

Uiteraard, het is heel belangrijk dat er een sterke gemeenteraad komt die de belangen van onze burgers goed in handen heeft. We moeten geen politieke partijen hebben die:
- kansarme burgers de slaven van de toekomst maken.
- de belastindruk bij deze groep weglegt en dan verlangen dat ze gratis werk verrichten.

Dat is een sterke uitspraak...

Dat valt wel mee. Ik zal onze leden van de vakbond een advies geven dat ze hier in Oosterhout maar 3 keuzes hebben qua politieke partijen. Dat zijn de SP, Groen Links en Groen Brabant. Deze partijen hebben tenminste nog een warm gevoel voor de SW`ers.

Ik dank u voor dit interview