euhDe aanstelling

Er is al een hoop te doen geweest bij het aanstellen van een stadsmanager, die het ter ziele gaande binnenstad moet gaan redden. In Oosterhout hebben ze een stevige traditie om eerst de persoon aan te wijzen, en daarna pas er een geschikt profieltje erbij te verzinnen;u weet nog wel.

Gemeentebelangen had vrind van der Westen al vrijgemaakt, door hem al zijn taken binnen Gemeentebelangen neer te laten leggen. Zodoende was het een makkie  om een profiel van de naar voren geschoven vrind op maat erbij te verzinnen. Coalitiemaatje VVD was het uiteraard ook opgevallen en had artikel 41 vragen gesteld aan uw gemeentebestuur. Ze durven het woordje vriendjespolitiek niet ronduit te gebruiken en laten via verdekte zinsneden wel merken dat ze er zo over denken. Inleiding en beantwoording vragen van uw college volgen nu:

Algemene context

De ontwikkelingen in de Oosterhoutse binnenstad vragen om een stevige interventie door alle betrokken partijen (ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente). Het is niet voor niets dat ook in het coalitieakkoord uitgebreid aandacht is voor dit onderwerp. In de aanpak van de vraagstukken waarvoor het Oosterhoutse kernwinkelgebied staat, willen wij onderscheid maken tussen de korte (2015) en lange termijn (2016). Voor 2015 hebben wij besloten een eenmalige subsidie van € 30.000 toe te kennen aan de Bl-Zone centrum Oosterhout, om capaciteit te kunnen inzetten voor een aantal acties op de korte termijn. Deze acties zullen in 2015 gericht zijn op het definiëren van een actieprogramma, waarna deze uitgevoerd zullen gaan worden (zie antwoord 2). Voor de periode vanaf 2016 en verder willen wij, in samenspraak met de organisaties in de binnenstad, uitvoering geven aan het stadsmanagement 2.0., zoals omschreven in het rapport van BRO. Een eventuele financiële bijdrage van de gemeente hierin is mede afhankelijk van de (omvang van de) bijdrage van de BIZ Centrum Oosterhout.

Vraag 1a. In het rapport van BRO wordt aanbevolen over te gaan tot het invoeren van centrummanagement 2.0. Wat voor een soort proces en regie hoort hierbij?
Antwoord 1a. Wij zullen in 2015, in samenspraak met de organisaties in de binnenstad, komen tot een invulling van stadsmanagement 2.0: een professionele en slagvaardige gezamenlijke uitvoeringsorganisatie.
Vraag 1b. Hoe bent u vanuit de analyse en aanbevelingen van dit rapport zo snel gekomen tot het besluit om € 30.000 beschikbaar te stellen voor een stadsmanager?
Antwoord 1b. Ons besluit om eenmalig € 30.000 beschikbaar te stellen aan de BIZ Centrum Oosterhout is ingegeven door de alom erkende noodzaak op korte termijn extra (uitvoerings)capaciteit te realiseren en activiteiten te organiseren. De analyse van het BRO-rapport is niet zozeer de aanleiding van, maar veeleer een extra argument voor dit besluit.
Vraag 2a. De gemeente stelt € 30.000,- ter beschikking voor het aanstellen van de stadsmanager. Dit gaat via een subsidie aan de BIZ. Legt het BIZ zelf ook geld bij voor het aanstellen van de stadsmanager? Zo ja, hoeveel?
Antwoord 2a. Wij hebben voor 2015 niet een dergelijke voorwaarde gesteld. Bij de invoering van stadsmanagement 2.0. (vanaf 2016) is wel het uitgangspunt dat de BIZ Centrum Oosterhout een substantiële financiële bijdrage levert.
Hoe bent u aan het bedrag van € 30.000,- gekomen? Kunt u dit nader onderbouwen?
Antwoord 2b. Dit bedrag is tot stand gekomen op basis van een inschatting van de hoeveelheid activiteiten die onder de vlag van de BIZ Centrum Oosterhout gerealiseerd gaan worden..
Vraag 2c. Zijn er aan de bijdrage randvoorwaarden opgenomen over het aanstellen van de stadsmanager? Zo nee, waarom niet? Bent u het met de VVD eens dat dit wel zou moeten om te borgen dat de middelen goed besteed worden en de gemeente de resultaten krijgt die zij wenst?
Antwoord 2c. Ja, wij hebben aan het verstrekken van de bijdrage een aantal randvoorwaarden verbonden, zoals verwoord in een brief aan het bestuur van de BIZ Centrum Oosterhout d.d. 19 januari jl. Deze voorwaarden luiden als volgt:

A. De stadsmanager zorgt in 2015 voor de volgende output:
- De stadsmanager draagt zorg voor de uitvoering van het programma 2015 van de BIZ Binnenstad.
- De stadsmanager komt met voorstellen en initiatieven om stakeholders in het stadshart te binden aan activiteiten van Winkelstad Oosterhout en de horeca.
- De stadsmanager coördineert samen met de senior beleidsmedewerker economische zaken de uitwerking van de aanbevelingen uit het rapport van BRO.

B. In het voorjaar 2015 stellen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente een uitvoeringsprogramma op, waarin gezamenlijk keuzes worden gemaakt over de te ondernemen acties, prioriteiten worden gesteld, de financiering wordt geregeld en een uitvoeringsprogramma (stadsmanagement 2.0) wordt vormgegeven.

C. Per 2016 moet de BIZ Binnenstad een substantiële bijdrage leveren aan het inhuren van een stadsmanager die invulling gaat geven aan het stadsmanagement 2.0. Deze stadsmanager dient onafhankelijk te zijn (dit om belangenverstrengeling te voorkomen).
Vraag 3a. Bent u, net als de VVD, van mening dat voor een succesvolle kentering van de negatieve trend in de binnenstad, een stadsmanager dient te beschikken over de kennis en ervaring die past bij de door BRO geschetste opgave en daarnaast bij voorkeur beschikt over een onafhankelijke/objectie ve blik ?
Antwoord 3a. Ja, waarbij wij opmerken dat dit met name geldt voor de invulling van stadsmanagement 2.0. (per 2016).
Vraag 3b. Is er in overleg met de BIZ gesproken over het gewenste/noodzakelijke profiel (expertise, kennis en ervaring) van de aan te stellen stadsmanager? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 3b. Het profiel van de stadsmanager 2.0. is in 2015 uiteraard onderwerp van gesprek tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten.
Vraag 3c. Zijn er aan de bijdrage randvoorwaarden opgenomen over het aanstellen van de stadsmanager? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 3c. Ja, zie ons antwoord op uw vraag 2c.
Vraag 3d. Is er, gelet op het noodzakelijke draagvlak bij de ondernemers, een open proces gevolgd bij de selectie van de stadsmanager en is hierbij naast draagvlak een gedegen profiel leidend geweest? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 3d. Zoals wij in onze algemene inleiding hebben aangegeven, is voor 2015 gezocht naar een mogelijkheid om snel te komen tot extra uitvoeringscapaciteit. De daartoe gevolgde selectieprocedure is de verantwoordelijkheid van het bestuur van BIZ Centrum Oosterhout.
Vraag 3e. Kunt u aangeven welke organisatie de stadsmanager heeft aangesteld en welke organen hierbij betrokken zijn geweest? Gaat het om de BIZ, Winkelstad Oosterhout?
Antwoord 3e. Het bestuur van BIZ Centrum Oosterhout gaat het contract met de stadsmanager aan.
Vraag 3f. Is de stadsmanager inmiddels benoemd? Zo ja, kunt u aangeven voor welke termijn en onder wat voor voorwaarden?
Antwoord 3f. De procedure om te komen tot benoeming van de stadsmanager bevindt zich in de afrondende fase. Het contract met de stadsmanager zal worden aangegaan voor het jaar 2015. De voorwaarden die wij aan de stadsmanager hebben gesteld, vindt u terug in ons antwoord op uw vraag 2c.
Vraag 3g. Zijn er afspraken gemaakt over de borging van de resultaten van de inzet van de stadsmanager zodat dit meerjarig zijn effecten kent? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 3g. Ja, zie ons antwoord op vraag 2c.
Vraag 3h. Is er gekeken naar andere gemeenten over de positionering en wijze van aanstelling van de stadsmanager? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 3h. Ja, daar is naar gekeken. Voor de volledigheid wijzen wij erop dat de aanstelling van de stadsmanager over 2015 er vooral op gericht is (extra) uitvoeringscapaciteit te genereren. Bij de nadere invulling van de stadsmanager 2.0. zullen positionering en aansturing opnieuw aan de orde komen.
Vraag 3i. Krijgt de stadsmanager een rol voor de gehele binnenstad, horeca en detailhandel? Hoe is het geborgd?
Antwoord 3i. Ja. Die rol is formeel geborgd via de aansturing door het bestuur van de BIZ Centrum Oosterhout*. Hierin zijn alle door u genoemde sectoren vertegenwoordigd. Daarnaast is er op de schaal van de Oosterhoutse binnenstad al jaren sprake van een netwerk van belanghebbenden dat samen met de gemeente afstemt op welke wijze het belang van de Oosterhoutse binnenstad het best kan worden gediend. In dit netwerk heeft de stadsmanager uiteraard ook zijn rol en positie.
Vraag 4a. Ook de gemeente heeft voor 20 uur een ambtenaar aangesteld die samen met de stadsmanager invulling gaat geven aan de gestelde ambities voor de binnenstad. Waarom is er niet voor gekozen om deze positie (tijdelijk) te versterken/uit te breiden in plaats van het toekennen van een eenmalige subsidie aan de BIZ?
Antwoord 4a. De gemeente heeft binnen de bestaande formatie één fte (36 uur) gecreëerd voor een senior medewerker economische zaken. Deze medewerker zal zijn aandacht het komende jaar met name richten op de Oosterhoutse binnenstad. Hij zal zich daarbij ook bezig houden met de vormgeving van stadsmanagement 2.0 en de acties die op de langere termijn nodig zijn om het kernwinkelgebied vitaal te houden.
Vraag 4b. Wat wordt het verschil tussen deze ambtenaar en de stadsmanager qua inhoud van de functie?
Antwoord 4b. Dat verschil heeft vooral te maken met de oriëntatie. De stadsmanager heeft in eerste instantie een rol in de richting van de ondernemers in de binnenstad (zie ook ons antwoord op uw vraag 2c). De gemeentelijk medewerker heeft vooral als taak de vanuit de gemeente de initiatieven te faciliteren die door de binnenstadorganisaties en de stadsmanagers worden ontplooid, In de praktijk zullen beide personen uiteraard nauw met elkaar optrekken en als tandem fungeren, onder andere om uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit de rapportage van BRO.

Stadsmanager 2.0

Uw gemeentebestuur vindt de toevoeging 2.0 zodanig kaai kekke hip dat ze het maar niet vaak genoeg kunnen gebruiken. Met de toevoeging 2.0 is alles duidelijk geworden voor de VVD. Mocht deze 2.0 niet begrijpen dan is het wijs om toch maar begrijpelijk te knikken bij al dit 2.0-geweld. Niemand wil voor totale lompe lul aangezien worden.

De term 2.0 kunnen we teruggeleiden naar de ICT-wereld. Op internet wordt er net zo interessant over gedaan, zonder dat u er maar iets wijzer van wordt. In ICT-ogen kunnen we stellen dat van 2.0 de 2 voor de versie van het programma staat en de 0 voor het aantal updates c.q. upgrades dat het programma heeft ondergaan. Wanneer er bugs uit een programma zijn gehaald, en er een upgrade uitgebracht wordt, gaan we naar 2.1.

Zo suggereert de term ambtenaar 2.0 dat er ook een ambtenaar 1.0 geweest moet zijn. Hoewel ze nog steeds vol met dezelfde strontvervelende bugs zitten zijn ze op de een of andere manier op papier toch geüpgraded naar 2.0. Gewoon, omdat het kan en hip klinkt.

Hoe zit het dan met de stadsmanager? Hoewel we er al meerdere falende hebben gehad moeten we geloven dat door er een 2.0 erachter te plakken het helemaal goed gaat komen met de binnenstad. We gaan het net als u op de voet volgen. Dus wordt zeker nog vervolgd.

Onafhankelijke en objectieve blik

Kijk vooral eens goed naar vraag 3a en het antwoord daarop van uw gemeente. Deze is het met de VVD volkomen eens dat de beste 2.0-man onafhankelijk, objectief, en dus gevrijwaard van vriendendiensten, moet zijn. Welliswaar pas in 2016, dus nu even niet.

* BIZ (bedrijveninvesteringszone): een regeling die alle winkeliers in een bepaald gebied verplicht een financiële bijdrage te leveren aan gezamenlijke initiatieven.