30 oktober 2008

Op 22 oktober jl. hebt u schriftelijke vragen ex art. 41 van het Reglement van Orde van de Oosterhoutse gemeenteraad gesteld over de sluiting van de CWI-vestiging te Oosterhout. Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Wanneer is het college op de hoogte gesteld van de sluiting van het CWI per 2010?
Antwoord 1. Op 16 oktober is ons college telefonisch op de hoogte gebracht door de regiomanager UWV/CWI. Een dag later is deze mededeling nog eens schriftelijk bevestigd.

Vraag 2. Is het college het met Groen Links/D66 eens dat sluiting van het CWI in Oosterhout ongewenst is en flinke negatieve gevolgen heeft voor de mensen die afhankelijk zijn van het CWI?
Antwoord 2. In een brief aan de voorzitter van de Centrale organisatie werk en inkomen hebben wij aangegeven het besluit zeer te betreuren. Overigens treffen de negatieve effecten van het besluit niet alleen de dienstverlening aan werkzoekenden, maar zeker ook die aan werkgevers. In een brief aan uw raad hebben wij die consequenties uiteengezet. Ook hebben wij daarin een inzicht gegeven in de vervolgstappen die we in het verdere proces zullen zetten. Volledigheidshalve willen wij hier naar deze brief verwijzen.

Vraag 3. Op dit moment moeten personen die een bijstandsuitkering willen aanvragen, zich melden bij het CWI in Oosterhout. Wat zal de sluiting van het CWI en de realisatie van de LWI's hier voor gevolgen hebben? Moeten deze personen voortaan naar het CWI in Breda?
Antwoord 3. Op dit moment is nog niet duidelijk waar werkzoekenden uit Oosterhout in de toekomst terecht kunnen. Vanuit onze bezorgdheid voor de kwaliteit van dienstverlening in de regio Oosterhout hebben wij per ommegaande het contact gezocht met het WERKbedrijf-in-oprichting. Een belangrijk thema voor dit gesprek is goed en bereikbare dienstverlening aan werkzoekenden.

Vraag 4. De afgelopen jaren is herhaaldelijk gesproken over het realiseren van één loket van het CWI en de afdeling Sociale Zaken van de gemeente in het gemeentehuis. Komt deze realisatie (b.v. wanneer de 3e fase van de verbouwing van het stadhuis klaar is) nu op losse schroeven te staan?
Antwoord 4. In het Meerjarenbeleidsplan 2006-2010 is de ontwikkeling van integrale dienstverlening, als eerste stap op weg naar vorming van een bedrijfsverzamelgebouw, als doel opgenomen. De ambtelijke organisatie is hiermee al van start gegaan, op basis van een door ons college geformuleerde bestuursopdracht. De sluiting van de CWI-vestiging in Oosterhout maakt het voor ons college noodzakelijk op korte termijn een afweging te maken welke activiteiten wel en welke (voorlopig) niet doorgang kunnen vinden.

Vraag 5. Welke maatregelen zal het college gaan nemen om ervoor te zorgen dat ook vanaf 2010 personen in Oosterhout terecht kunnen voor het aanvragen van o.a. een bijstandsuitkering en hiervoor dadelijk niet naar b.v. Breda moeten?
Antwoord 5. Allereerst past hier de constatering dat beslissingen als deze niet tot het domein van het gemeentebestuur behoren; uiteindelijk beslist het WERKbedrijf van UWV hierover. Zoals wij in antwoord op vraag 3 al hebben aangegeven, gaan wij met het WERKbedrijf het gesprek aan, waarbij onze inzet erop gericht is de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers zo veel als mogelijk op niveau te houden.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT