Oosterhout, 24 maart 2009

Geacht college,

Volgens artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stelt GroenLinks/D66 het volgende aan de orde:

Op 11 maart jl. is in het Weekblad Oosterhout een ingezonden brief gepubliceerd van de oprichters van “Weggeefwinkel Help ons Helpen”. Deze weggeefwinkel heeft in de afgelopen jaren vele personen en gezinnen kunnen helpen met allerlei spullen. In deze ingezonden brief geven de oprichters aan dat ze de afgelopen jaren vele gesprekken hebben gevoerd met vertegenwoordigers van de Gemeente Oosterhout. Uiteindelijk is door de gemeente de belofte gedaan dat er zowel voor Goederenbank de Baronie als voor de “Weggeefwinkel Help ons Helpen” bemiddeld zou worden bij het zoeken naar een geschikte locatie. Voor financiële ondersteuning van de Weggeefwinkel was echter geen budget.

Op 18 februari jl. heeft het College van B&W door middel van een persbericht bekend gemaakt dat ze het voortbestaan van Goederenbank de Baronie het komende jaar mogelijk zal maken door de huisvestingskosten van het komende jaar financieel te ondersteunen. Verder wordt in dit persbericht aangegeven dat gezocht gaat worden naar een oplossing voor de langere termijn.

Waar het College terecht op allerlei manieren Goederenbank de Baronie heeft ondersteund is dit niet gebeurd met “Weggeefwinkel Help ons Helpen”. Hoewel dergelijke initiatieven in een rijk land als Nederland eigenlijk niet nodig zouden moeten zijn, verdienen ze, zolang ze nodig zijn, naar de mening van GroenLinks/D66 ondersteuning van de overheid.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft GroenLinks/D66 dan ook de volgende vragen:

1. Op welke manier heeft de gemeente de afgelopen tijd bemiddeld bij het zoeken naar een geschikte locatie voor “Weggeefwinkel Help ons Helpen”?

2. Is bij het zoeken naar een geschikte locatie voor “Weggeefwinkel Help ons Helpen” ook gekeken naar een gezamenlijke huisvesting met Goederenbank de Baronie? Wat is de reden dat dit niet gelukt is?

3. Waarom heeft de gemeente onmiddellijk aangegeven dat financiële ondersteuning van “Weggeefwinkel Help ons Helpen” niet mogelijk is?

4. Is het College bereid om “Weggeefwinkel Help ons Helpen” op dezelfde manier te ondersteunen, zoals ze op dit moment Goederenbank de Baronie steunt. Zo ja, welke concrete acties zullen dan wanneer ondernomen gaan worden? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend

W.J.W.A. van der Zanden