lievestorpieWe hebben een mailer binnen.
Zoals bij ons bekend (geroeptoetert via Facebook) is er op de ledenvergadering PvdA van 29 november aanstaande de kwestie rondom Meltem geagendeerd, en de positie van Bisschop zou bij voorbaat wankel zijn. Zie de mail die ook wij mochten ontvangen:

Beste leden,
Tijdens de ledenvergadering van 29 november a.s. wordt onder agendapunt 9 o.a. "zorgen van Cees Snoeren m.b.t. de fractie" geagendeerd en summier toegelicht. Het zijn echter niet de zorgen van Cees Snoeren alleen maar van de ondertekenaars van onderstaande "Standpuntbepaling". Wij hebben deze Standpuntbepaling aangeboden aan het bestuur en het bestuur verzocht dit stuk met de agenda aan alle leden toe te zenden. Het bestuur heeft dit echter geweigerd. Wij zijn echter van mening dat in een open en transparante partij elk lid over de volledige informatie moet kunnen beschikken en zich vooraf een oordeel moet kunnen vormen over datgene wat er besproken gaat worden. Wij vinden het ongepast als leden pas tijdens de vergadering onze Standpuntbepaling uitgereikt krijgen en dan na een korte leespauze zich een oordeel moeten vormen. Aangezien wij niet over het volledige (e-mail)adressenbestand van alle leden beschikken verzoeken wij u onze Standpuntbepaling door te sturen aan aan jullie bekende leden en daarbij toch de nodige prudentie in acht te nemen.

Standpuntbepaling PvdA-ledenvergadering m.b.t. de ontwikkelingen binnen de fractie m.n. over de positie van de fractievoorzitter

cc.: Partijbestuur PvdA Oosterhout, 08-11-2012

Beste leden,

Na het vertrek van Meltem Comertpay uit de fractie van de PvdA is de ledenvergadering van 29 november de eerste gelegenheid waar “gewone” leden van de PvdA – hopelijk – geïnformeerd zullen worden over de redenen van haar vertrek. Met haar vertrek is de fractie na het eerdere vertrek van Abdul Hadjjami gedecimeerd van 5 leden naar 3 leden.

Waarschijnlijk zal volstaan worden met een toelichting door fractievoorzitter Dick Bisschop en zal vervolgens overgegaan worden tot de orde van de dag.

Wij achten dit om meerdere redenen niet wenselijk en lichten dat onderstaand toe.
Om een en ander in de juiste context en historisch te kunnen beschouwen een terugblik.

Raadsperiode 2006 – 2010

Tijdens deze raadsperiode bezette de PvdA 8 zetels in de raad en werd de PvdA door twee wethouders vertegenwoordigd in het college: Hans van Brummen en voormalig PvdA-lid Eddie Oolhorst. Eddie Oolhorst werd na zijn benoeming tot ambtenaar bij de gemeente Oosterhout halverwege de raadsperiode opgevolgd door Carla Bode die tot op dat moment het fractievoorzitterschap vervulde.

Kandidaatstelling/Coalitievorming 2010-2014

Eufemistisch uitgedrukt verdiende de kandidaatstellingsprocedure voor de lopende raadsperiode geen schoonheidsprijs en was deze op onderdelen zelfs onreglementair.

Tijdens de kandidaat stellende vergadering werd de leden de mogelijkheid onthouden gebruik te maken van de hun reglementair toekomende bevoegdheid om uit te spreken, welke kandidaat de PvdA bij eventuele collegedeelname zou vertegenwoordigen.

Na de verkiezingen, viel de PvdA terug van 8 naar 5 zetels. De fractie bestond direct na de verkiezingen uit de leden Bode, Bisschop, Hadjjami, Compertpay en Kassrioui. In deze samenstelling besloot de fractie deel te nemen aan de college onderhandelingen daarbij nadrukkelijk Carla Bode als kandidaat wethouder naar voren schuivend.

Dit laatste is pikant omdat het afdelingsbestuur zowel intern als extern steeds tot uitdrukking had gebracht dat er meerdere kandidaat wethouders in het spel zouden zijn; daarbij nadrukkelijk doelend op Hans van Brummen die niet beschikbaar was als raadslid maar wel als wethouder.

De onderhandelingen werden namens de PvdA gevoerd door Carla Bode en Dick Bisschop; het resultaat van de onderhandelingen werd (slechts mondeling) aan de afdelingsvergadering voorgelegd.

Formeel heeft de afdelingsvergadering het onderhandelingsresultaat in meerderheid goedgekeurd; het aantal tegenstemmers en leden die zich van stemming onthielden gaf echter aan dat er geen sprake was van een door de leden breed gedragen college akkoord.

Tijdens diezelfde afdelingsvergadering werd een door een aantal leden ingediende motie aangenomen, waarin zij alsnog gebruik maakten van hun bevoegdheid een wethouder kandidaat voor te dragen.

Op grond van de wijze waarop hij tot op dat moment zijn wethouderschap invulling had gegeven en zijn zeer ruime bestuurlijke ervaring besloot de afdelingsvergadering aan de fractie het zwaarwegende advies te geven dat Hans van Brummen de PvdA wethouder kandidaat zou dienen te zijn.

In een later stadium besloot Hans van Brummen zich alsnog terug te trekken als kandidaat wethouder aangezien het gesloten college akkoord door hem als veel te mager qua PvdA inbreng werd gekwalificeerd. Carla Bode ging als gevolg hiervan alsnog het wethouderschap vervullen; Dick Bisschop bleef aan als fractievoorzitter.

Aangezien Kassrioui in een later stadium alsnog van haar zetel afzag volgde Van Opzeeland haar op; door de toetreding van Bode tot het college kwam Hessels alsnog in de raad,

Raadsperiode 2010 – 2014

Dat de huidige raadsperiode geen gelukkige start had voor de PvdA mag gezien het vorenstaande duidelijk zijn.

Een wethouder die niet door de meerderheid van de afdeling gedragen werd, verdeeldheid, persoonlijke verhoudingen die verstoord waren door het onvermogen politieke en persoonlijke zaken te scheiden, rancune speelden in alle geledingen van de afdeling op.

Zo werd aan Ad Hessels, eerste opvolger voor de fractie indien de wethouder uit de fractie zou komen, als mede ondertekenaar van de “pro Van Brummen motie”, niet uitgenodigd c.q. toegelaten tot de fractievergaderingen omdat die plotseling besloten van karakter zouden zijn. Ook Anton van Opzeeland maakte als eerste opvolger na het afzien van Kassrioui van haar raadszetel geen deel uit van de fractie die de onderhandelingen over college deelname voerde.

Een andere ondertekenaar van die motie, i.c. Cees Snoeren kreeg van Dick Bisschop teksten toegestuurd als: “Ik verwacht en ga er vanuit dat je mijn mailadres uit je bestand gooit want ik wens mijn computer niet meer met jouw shit te bevuilen. Er zijn al virussen genoeg en kankercellen heb ik niet nodig!”.

Gaandeweg de raadsperiode deden zich allerlei onverkwikkelijke zaken voor die grotendeels weliswaar intern bleven maar die zich toch als een veenbrand ontwikkelde.

Het beeld dat voor ons naar voren kwam is, dat er in de fractie geen onderlinge chemie was, dat de fractie onvoldoende geïnformeerd werd door de eigen wethouder en last but not least dat er op buitengewoon slechte wijze vorm en inhoud werd gegeven aan het fractievoorzitterschap.

Bovendien is de fractievoorzitter regelmatig langdurig afwezig wegens verblijf in het buitenland; overigens met behoud van zijn raadsvergoeding.

Dit heeft de afgelopen twee en een half jaar tot gevolg gehad dat het profiel van de PvdA in het college noch in de raad ook maar enigszins tot uitdrukking is gekomen. Van enige herkenbaarheid is ons nauwelijks tot niets gebleken!

Begin vorig jaar hebben fractie en bestuur het instituut Leren en Ontwikkelen gevraagd fractievergaderingen bij te wonen en te evalueren. De conclusies van deze evaluatie waren ronduit onthutsend en kunnen beter niet op deze plaats weergegeven worden.

Er zou hoop kunnen bestaan dat er uit deze begeleide evaluatie lering getrokken zou worden maar niets is minder waar.

Eind vorig jaar berichtte de fractievoorzitter in kleine kring dat de fractie het helemaal gehad had met het wethouderschap van Carla Bode en dat uiterlijk in maart 2012 in haar vervanging zou worden voorzien. Tot die tijd verzocht hij om radiostilte.

Om voor ons onduidelijke redenen is er uiteindelijk niet tot vervanging van Carla Bode overgegaan en ontkende Dick Bisschop glashard dat er van een dergelijk voornemen sprake zou zijn geweest. Vervolgens zijn met korte tussenpozen Abdul Hadjjami en Meltem Comertpay uit de fractie gestapt. Uit de toelichtingen op hun besluit om uit de fractie te stappen komt vooral naar voren de wijze van bejegenen door de fractievoorzitter waarbij termen vallen als dictatoriaal, intimiderend, schofferend, treiterend, denigrerend; kwalificaties die bepaald niet passen bij een goed fractievoorzitter. In andere bewoordingen komen dergelijke beoordelingen overigens ook voor in het eerdergenoemde evaluatierapport van Leren en Ontwikkelen.

Vooral de intimiderende wijze en naar haar zeggen zelfs bedreigende wijze waarop hij Comertpay bejegend heeft is voor ons de druppel die de emmer heeft doen overlopen. Voor haar was het in elk geval aanleiding om haar eerder terug genomen besluit om uit de PvdA fractie te stappen alsnog door te zetten.

Om het beeld hoe extreem Dick Bisschop - ook extern - als fractievoorzitter functioneert te illustreren een voorbeeld.

Recent vond er een ambtelijke bijeenkomst plaats waarop voorlichting c.q. informatie gegeven werd over regionale samenwerking. De wijze waarop Dick Bisschop meende zijn inbreng te moeten hebben was voor coalitie genoot VVD-raadslid Jan de Ridder in elk geval aanleiding om de inbreng van Dick Bisschop als abject en infaam te kwalificeren. Een dergelijk oordeel van een in zijn algemeenheid correct en beminnelijk raadslid als Jan de Ridder lijkt ons bepaald niet bij te dragen aan solide coalitieverhoudingen.

Het geheel overziende moeten wij concluderen dat Dick Bisschop totaal ongeschikt is voor het fractievoorzitterschap dat er geen vertrouwen meer bestaat in zijn raadlidmaatschap.

Wij verzoeken de afdelingsvergadering onze zienswijze te ondersteunen, roepen Dick Bisschop op zijn fractievoorzitterschap en raadlidmaatschap neer te leggen en roepen de fractie op uit haar midden een nieuwe fractievoorzitter te kiezen.

Cees Snoeren – Paul Kerseboom – Diana Nooten– Kees Leijten - Arjen Jongevos - Jan Beijer