yvesHet platform DOA (Dongen Oosterhout Anders) vindt ons Iefke een leugenaar die het schijt heeft aan de Peeën en aan de inwoners van Oosteind.

Ief zou de raad een grote Hoax voorgehouden hebben betreffende de bevoegdheden van lokale overheden. Omdat de meest strekkende meters op ons grondgebied liggen heeft ons Storp het laatste woord als coördinerend bevoegd gezag. Ons Iefke zei daar het volgende over in de raadsvergadering van 26 juni jongstleden:

Voorzitter, laat ik even beginnen met de procedurele kant van het verhaal. Daar is al veel over gezegd, maar dat maakt het misschien ook duidelijker om daarna de gedachten te kunnen richten op datgene wat ik nog te zeggen heb over de verschillende bijdragen. U weet, in de krant heeft u dat gelezen of u was er misschien zelfs bij, in de gemeente Dongen is met 17 stemmen voor het amendement aangenomen en dat amendement dat in Dongen aangenomen is spoort eigenlijk met het CDA amendement dat vanavond hier op uw tafel ligt. Daar kan geen misverstand over bestaan. Dan ontstaat er een situatie over het fenomeen bevoegd gezag.

Mijnheer Peters noemde even nog in zijn betoog, de provincie als bevoegd gezag. Dat is niet aan de orde. De gemeenten zijn de bevoegde gezagen, omdat het over hun grondgebied gaat. Zij zijn ook degene die bestemmingsplannen moeten en kunnen vaststellen. En het betekent dat op dat moment, omdat er een MER gaat lopen over twee gemeenten, dat maakt het nu net zo interessant, dat er dus twee bevoegde gezagen zijn en één daarvan moet coördinerend bevoegd gezag zijn. En dat zijn wij omdat de meeste strekkende meters op ons grondgebied liggen.

Wij zijn coördinerend bevoegd gezag en dat betekent in het proces mogelijkerwijs het volgende. Ik schets u maar even de scenario’s waar zo-even een aantal van u op ingegaan is. Dongen heeft ondertussen een amendement aangenomen, neem de DOA variant mee in de richtlijnen en geef dat als opdracht in het onderzoek mee. Dat kan, maar Oosterhout moet ook een beslissing nemen. Stel nu voor dat op een of andere manier er vanavond zal blijken dat er een meerderheid in de raad gaat bestaan om een andere variant er nog naast aan de MER commissie mee te geven en om dat milieueffectrapport, op die mannier dan te laten worden en dat als extra onderzoek mee te nemen. Als dat zo is, dan betekent het allereerst al dat het eenduidig moet zijn, datgene wat de gemeente Dongen zegt en wat de gemeente Oosterhout zegt.

U heeft vanavond een aantal verschillende soorten suggesties en amendementen meegegeven. Daar moet wat meer eenheid in komen, ik kom daar zo meteen op terug. Als dat zo is, betekent in ieder geval dat die rapportage, dat onderzoek moet worden uitgebreid. Dat brengt extra kosten met zich mee. Maar dat is niet meer dan een inschatting mijnerzijds, dat de gemeente dus dan wordt gevraagd, het is uw idee dan draag maar in die kosten bij. Dan zal ik in ieder geval toch met een kredietvoorstel bij u terug moeten komen, evenals mijn collega in Dongen. Dragen wij niet bij, dan zou de provincie kunnen zeggen, maar nogmaals hier heb ik geen enkele gedeputeerde over gesproken, want dat vind ik voor de muziek uit lopen, dat is ook een politieke, misschien wel bestuurlijke beslissing, dan zou de provincie kunnen zeggen, want dat moment is redelijk dichtbij, dan wachten we tot 1 juli 2008 dan is de nieuwe wet ruimtelijke ordening actief, dan is de provincie in de gelegenheid en wettelijk in staat om bestemmingsplannen vast te stellen, en dan zegt de provincie dan doen wij het wel voor u. En dan kunnen wij formeel bezwaar maken zoals een burger, een instelling of een stichting dat ook kan. Ik wil niet zeggen dat het gebeurt, maar u vraagt aan mij scenario’s om duidelijkheid te krijgen in uw besluitvorming.

Stel nu voor, voorzitter, dat wij vanavond als college worden geconfronteerd met de situatie in Dongen is het amendement van DOA aangenomen en in Oosterhout wordt de lijn gevolgd zoals een aantal partijen dat vanavond heeft verwoord. Wat hier voorligt is wat ons betreft prima, gaan met die banaan. Dan betekent het dat er twee verschillende besluiten liggen over de richtlijnen van twee verschillende bevoegde gezagen. Wij als coördinerend gezag hebben dan de taak, voorzitter, om met Dongen tot afstemming te komen. Dat betekent dus dat ik met de collega ga praten, maar de collega kan niet anders, want hij heeft een raadsbesluit op tafel liggen, waaraan hij moet voldoen. Dus hij zal dat met de raad moeten terugkoppelen om te zien of dat er eenheid in kan ontstaan. Als die eenheid er niet in de twee bevoegde gezagen ontstaat, dan wordt volgens de wet van het coördinerend gezag verwacht dat die een besluit neemt. En daar heb ik een uitroepteken bij gezet. Nemen wij dus een besluit als bevoegd gezag, het gaat over ons grondgebied, wij zijn coördinerend en dat betekent dus dat je op dat moment een besluit neemt en dat besluit moet dan Dongen op dat moment accepteren.

Zie het hele verhaal vanaf blz 52: Klikkerdeklik.

Zodoende wordt onze Ief(VVD) door DOA beticht van stemmingmakerij in de raad van Oosterhout, daar deze opmerkingen de raad beïnvloed zouden hebben bij de verkeerde besluitvorming.