Artikel 41Volgens artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stelt GroenLinks het volgende aan de orde:

Op 24 februari heeft het College van B&W een vertrouwelijke brief naar de gemeenteraad gestuurd over de Zwaaikom. Op basis van artikel 25 van de Gemeentewet en artikel 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur heeft het College de mogelijkheid om vertrouwelijkheid op te leggen aan de gemeenteraad. Artikel 10 van de WOB geeft een aantal redenen om bepaalde informatie niet openbaar te maken. De geheimhouding blijft in elk geval gelden tot aan de eerstvolgende raadsvergadering op 20 april. Tijdens deze vergadering moet de gemeenteraad het besluit nemen of de vertrouwelijkheid wel of niet gehandhaafd blijft.

Het College van B&W motiveert op geen enkele wijze waarom de informatie in de naar de gemeenteraad gestuurde brief vertrouwelijk is. Een open en transparant bestuur houdt naar de mening van GroenLinks in elk geval in dat wanneer vertrouwelijkheid nodig is, wordt aangegeven op basis van welke reden uit artikel 10 van de WOB dit wordt opgelegd. Het College voldoet hier niet aan.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft GroenLinks de volgende vraag:
Kan het College gemotiveerd aangeven welke elementen uit de brief een beroep op artikel 10 WOB juncto artikel 25 Gemeentewet rechtvaardigen?


{rokbox size=|65% 80%| thumb=|images/stories/contentpicas/klikhier.png|}http://oosterhout.sp.nl/bericht/42329/100225-sp_vraagt_besloten_interpellatiedebat.html{/rokbox}
SP Oosterhout heeft een interpellatiedebat aangevraagd betreffende de brief aangaande de voortgang van het woningbouwproject De Zwaaikom.

De fractie vindt dat de informatie die verstrekt is in de brief van 24 februari 2010, niet aan de noodzaak van geheimhouding voldoet.